ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ $750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਾਓ!

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$120
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ19.99%3
ਨਕਦ ਲਈ 22.99%3
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ6,7
 • ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੈਗੇਜ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਹੋਟਲ ਚੋਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Aventura® Visa* ਕਾਰਡ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਓ।

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਆਪਣੇ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੋ — ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਤੱਕ ਅਵੈਂਚੁਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਓ1

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$0
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ19.99%4
ਨਕਦ ਲਈ22.99%4
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ2,7
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Dividend Platinum® Visa* ਕਾਰਡ

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

$3,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇ 5% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਓ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$99
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ19.99%3
ਨਕਦ ਲਈ22.99%3,4
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ2,5,6
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Dividend® Visa* ਕਾਰਡ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ 2% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ1

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬੈਲੇਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈ 1% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਤੇ 0% ਵਿਆਜ ਪਾਓ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$0
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ19.99%3
ਨਕਦ ਲਈ22.99%3,4
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ2,5,6
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ