ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ $750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਾਓ!

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$120
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 19.99%3
ਨਕਦ ਲਈ 22.99%3
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ6,7
 • ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੈਗੇਜ ਦਾ ਬੀਮਾ
 • ਹੋਟਲ ਚੋਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Aventura® Visa* ਕਾਰਡ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਓ।

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

7,500 ਤੱਕ ਅਵੈਂਚੁਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਓ1

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$0
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 19.99%4
ਨਕਦ ਲਈ 22.99%4
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ2,7
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Dividend Platinum® Visa* ਕਾਰਡ

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

$2,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਤੇ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ 10% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਓ
ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$99
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 19.99%3
ਨਕਦ ਲਈ 22.99%3,4
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ2,5,6
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Dividend® Visa* ਕਾਰਡ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਤੇ 2% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ1

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਆਵਰਤੀ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ $2,000 ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾ ਲਈ 5% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪਾਓ‡††

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$0
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 19.99%3
ਨਕਦ ਲਈ 22.99%3,4
ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ2,5,6
 • ਸਮੂਹਿਕ ਵਾਹਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ
 • ਖਰੀਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ
 • ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ