ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

20,000 ਤੱਕ Aventura Points ਪਾਓ - ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ $400 ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ!

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ 3 ਤੱਕ ਸਕੈਂਡਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $120
ਦੀ ਰੀਬੇਟ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ19.99%4
ਕੈਸ਼ ਲਈ22.99%4
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ
 • ਆਉਟ-ਆਫ-ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇਅ ਅਤੇ ਬੈਗੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਹੋਟਲ ਚੋਰੀ ਬੀਮਾ
 • ਸਧਾਰਨ ਕੈਰੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ
 • ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬੀਮਾ
 • ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Aventura® Visa* ਕਾਰਡ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਆਪਣੇ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰੋ - 5,000 ਤੱਕ Aventura Points ਪਾਓ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$0
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ19.99%5
ਕੈਸ਼ ਲਈ22.99%5
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਸਧਾਰਨ ਕੈਰੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ
 • ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Dividend Platinum® Visa* ਕਾਰਡ

ਡਿਜਿਟਲ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

1 ਸਾਲ ਲਈ Amazon Prime ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਾਓ!

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$99
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 19.99%4
ਕੈਸ਼ ਲਈ 22.99%4,5
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ
 • ਆਟੋ ਰੈਂਟਲ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਲੌਸ ਡੈਮੇਜ ਬੀਮਾ
 • ਸਧਾਰਨ ਕੈਰੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ
 • ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ
 • ਵਿਕਲਪਿਕ CIBC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ
CIBC Aventura Gold® Visa* ਕਾਰਡ

CIBC Dividend® Visa* ਕਾਰਡ

ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ 2% ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ1

ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 1% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਨਾਲ 0% ਵਿਆਜ ਪਾਓ

ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ
$0
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
$15,000 ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ
ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ
ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ 19.99%4
ਕੈਸ਼ ਲਈ 22.99%4,5
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬੀਮਾ
 • ਸਧਾਰਨ ਕੈਰੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮਾ
 • ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ
 • ਵਿਕਲਪਿਕ CIBC ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ CIBC ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ