ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤਕ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ - ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ - ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।

ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ

ਕੋਈ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ1 ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੇਅੰਤ  Interac e-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੇਵਾ® ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਸ ਨੇ 3 CIBC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ2

ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਗ CIBC ਵਿਅਕਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਾਲਰ ਖਾਤਾ

ਆਪਣੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਾਲਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ CIBC US$ ਵਿਅਕਤਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤਕ CIBC ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਤਿੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ, ਪਾਮ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਆਜ ਬਚਤ ਖਾਤਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਰਾਡਾ ਬੈਲੇਂਸ $5,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ eAdvantage ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਹੋਵੇ।

ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੌਰਗੇਜ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਿਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। CIBC 75 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ATM ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ CIBC ਕੋਲ ਛੇ ਸਹੂਲਤ ਭਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। 

ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ CIBC ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੱਥ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ CIBC ਲੋਗੋ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ।

CIBC ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ™

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 

ਗਲੋਬਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਉਸ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। 

ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ - ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ। 

CIBC ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

CIBC ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ® ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:

App Store ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Google Play ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ

ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਬਦ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਲੱਗਣ। ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਸੂਟਕੇਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ CIBC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। CIBC ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਗੇ "ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ" ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਡ੍ਰਾਇਵਵੇ ਵਿੱਚ ਇ੍ਰਕ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ, ਅਤੋ ਦੋ ਬੱਚੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੱਕੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ